Notre ambition

Notre ambition est de travailler ensemble, pour Linkebeek et ses habitants suivant trois axes essentiels.
Ces axes représentent pour nous les leviers permettant à chaque Linkebeekois de pouvoir se sentir
bien chez lui, autant qu’avec les autres au profit d’une commune toujours en évolution.

Se sentir bien chez soi   

Nous nous engageons à ce que notre commune soit :

… attentive aux préoccupations de ses citoyens ;

… hospitalière et ouverte au dialogue ;

… exigeante quant à la qualité de ses services ;

… un lieu et un environnement sain et convivial ;

… une commune où la démocratie locale

participative est une réalité.

Vivre ensemble en harmonie

Nous désirons contribuer à ce que Linkebeek

soit une commune où :

… les opportunités d’échanges et d’action

solidaires se multiplient ;

… la culture, le sport, les initiatives citoyennes,

la créativité et l’engagement des uns

et des autres constituent le terreau du vivre

ensemble ;

… la convivialité, les moments festifs et

de divertissement nous rassemblent, sans

contrainte, dans la diversité socio-culturelle.

Construire le futur

Nous ambitionnons pour aujourd’hui mais surtout pour demain :

… une commune consciente du monde qui l’entoure et responsable de son évolution ;

… une commune tournée vers l’avenir, en vue de la construction du monde de

demain ;

… une commune engagée vers un développement économique qui valorise la consommation locale et l’économie de partage ;

… une commune qui stimule la créativité pour répondre aux préoccupations sociales des citoyens les plus fragilisés ;

… une commune qui encourage la préservation des ressources naturelles afin de maintenir un cadre environnemental de qualité.

Onze ambitie

Wij willen samenwerken voor Linkebeek en haar inwoners volgens drie essentiële assen.
Deze assen vertegenwoordigen voor ons de hefbomen waardoor elke Linkebekenaar zich goed thuis voelt, in harmonie met de andere inwoners, ten voordele van een gemeente die voortdurend evolueert.


Zich thuis voelen

Wij verbinden ons ertoe dat de gemeente ….

… aandacht zal besteden aan de bekommernissen van iedere burger
… gastvrij en open zal staan voor dialoog
… veeleisend zal zijn voor de kwaliteit van haar
diensten
… een gezonde en aangename plaats en
omgeving zal zijn, die zal bijdragen aan het geluk
en de welvaart van alle inwoners
… een gemeente zal zijn waar de participatie in de lokale democratie een realiteit is.

Samenleven in harmonie 

Wij wensen bij te dragen opdat Linkebeek een
gemeente wordt waar ….

… mogelijkheden voor uitwisseling van ideeën
en solidariteitsacties toenemen ;
… cultuur, sport en burgerinitiatieven,
de creativiteit en het engagement van
eenieder een vruchtbare bodem zijn voor het
samenleven in harmonie ;
…gezelligheid, feest- en ontspanningsmomenten ons op een vrije manier samenbrengen in de socio-culturele diversiteit.


De toekomst vormgeven 

Wij hebben de ambitie voor vandaag maar vooral voor morgen een gemeente te zijn …

… die bewust is van de wereld die haar omringt en verantwoordelijk is voor haar evolutie ;
… die gericht is op de toekomst met het voornemen bij te dragen aan de wereld van morgen ;
… die zich inzet voor een economische ontwikkeling die lokale consumptie en de deeleconomie waardeert ; 
…. die creativiteit stimuleert om te voldoen aan de sociale bekommernissen van de meest kwetsbare burgers ; 
…die het behoud van de natuurlijke hulpbronnen
aanmoedigt zodat een kwalitatief leefmilieu kan
bewaard blijven.