Onze voorstellen

Goed bestuur

 • Organiseren van informatiesessies over de gemeentebegroting en lopende projecten.
 • Ontwikkelen van hedendaagse instrumenten voor communicatie naar de burgers toe.
 • Overleg voeren met buurgemeenten over thema’s die het gemeentelijke niveau overstijgen zoals mobiliteit, het beheer van groene ruimtes, ...

Milieu

 • Zorgen voor een onberispelijke netheid van de openbare ruimte door een betere controle op de naleving van de regels, en, door strengere sancties tegen onbetamelijk gedrag.
 • Verbetering van het beheer van onze openbare ruimte door de bevoegde autoriteiten zoals de inrichting en het onderhoud van het Schaveypark.
 • Het opstellen van een handvest voor duurzame ontwikkeling dat systematisch in de gemeentelijke aanbestedingen moet worden geïntegreerd.
 • Een informatie- en actiebeleid uitwerken om het gebruik aan te moedigen van alternatieven voor herbiciden en andere toxische producten.
 • Bevorderen van de inrichting en het onderhoud van onze groene zones, van de natuur en van de landbouwzones met het oog op het stimuleren van de biodiversiteit.
 • De vermindering en het recycleren van huishoudelijk afval bevorderen (hulp voor het houden van pluimvee, enz.).

Ondersteuning van veelbelovende burgerinitiatieven op het vlak van ecologische transitie en duurzame ontwikkeling.

Mobiliteit

 • Verbetering van de weginfrastructuur om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verbeteren. Bij voorbeeld de voetpaden in de Bloemhof en de Stationstraat, de aanleg van fietspaden in de Stationstraat, Brouwerijstraat of Hollebeekstraat.


 • De verkeersproblemen rond de school evalueren en naar oplossingen zoeken (het gebruik van de schoolbus aanmoedigen, ‘s ochtends een opvangplaats voor de kinderen
 • De aankoop van alternatieve vervoersmiddelen (elektrische fietsen en andere) aanmoedigen door de invoering van een gemeentelijke premie.


 • Opnieuw werk maken van het mobiliteitsplan, in overleg met de omliggende gemeenten. 


 • Studie van de verkeersstromen en eventuele veranderingen van de verkeersrichting overwegen.


 • Versterken van de snelheidcontroles en controles van vrachtwagens met meer dan 5,5T.
 • Verzoek om de MTB-zone (MIVB en NMBS) uit te breiden.


 • Onderhandelen van compenserende maatregelen ingevolge de GEN-werken (bouwen van stations die in de omgeving geïntegreerd zijn, overkapping van de sleuf aan de Kleindalstraat).


 • Het overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opstarten om te anticiperen op eventuele de mobiliteitsproblemen (emissievrije zone, stadstolproject).

Openbare werken, ruimtelijke ordening (Stedenbouw)

 • Een volledige evaluatie opmaken van de 67 straten van de gemeente om de interventieprioriteiten voor de wegen vast te stellen, met inbegrip van de voetpaden en de fietspaden.
 • Verbeteren van de communicatie over de werken en de vooruitgang van de werven. De nutsverleners (Proximus, Eandis...) aanmoedigen om hetzelfde te doen.
 • Opstellen van een installatieplan voor straatmeubilair (openbare banken, overdekte parkeerplaatsen, herstellingspunten voor fietsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen).
 • Voltooiing van het gemeentelijk plan van de openbare verlichting om de veiligheid te verbeteren, de nachtelijke lichtvervuiling te verminderen en besparingen te realiseren (intelligente verlichting).


Veiligheid

 • Aansporen tot de opmaak van een internetsite voor de politiezone.
 • Het versterken van preventie en bemiddeling (bijvoorbeeld op het gebied van geluidsoverlast).
 • Gebruik van een mobiele camera om onbetamelijk gedrag te bestrijden op strategische plaatsen (glasbollen, etc.).
 • Versterking van de samenwerking tussen gemeente en politie.

Financiën

 • Opleiding van het gemeentepersoneel in het zoeken naar gewestelijke, federale en Europese subsidies.
 • Ervoor zorgen dat het huidige belastingtarief zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.
 • Een “participatief” budget opstellen dat moet worden toegewezen aan projecten die door de bevolking worden gesteund.
 • Mogelijkheden onderzoeken tot co-financiering van projecten door gemeente- burgersprivémaatschappijen (vb: gemeentelijke windturbines, autonome energiewijken, enz).

Economie en handel

 • De toegankelijkheid tot de winkels en hun bewegwijzering verbeteren
 • De bestaande diensten in de gemeente bekendmaken door het opstellen en verspreiden van een gids van KMO’s, zelfstandigen, vrije beroepen en verenigingen.
 • Bedrijven van Linkebeek benaderen voor overheidsopdrachten.
 • Vergroten, bevorderen en bestendigen van de lokale markt op het gemeenteplein.
 • De uitdaging aangaan om voor Linkebeek het label «Fair Trade Gemeente» te verwerven.

Het verenigingsleven

 • Vergemakkelijken van het zoeken naar subsidies voor verenigingen.
 • Ondersteunen van nieuwe en bestaande verenigingen door de oprichting van een “Huis der Verenigingen” in het Peter Panlokaal.
 • Aanmoediging en ondersteuning van de organisatie van thematische conferenties en burgerdebatten.

Cultuur en vrije tijd

 • De dialoog tussen de gemeenschappen binnen de gemeente bevorderen door het stimuleren van een dynamiek van uitwisseling tussen de verschillende culturele centra van Linkebeek. 
 • De organisatie van feesten en evenementen stimuleren en ondersteunen, die mensen samenbrengen en voor iedereen open staan (artiestenparcours, muziekfestival, Winterman, verzusteringsfeest, enz.).

Onderwijs

 • Oprichting van een kinderraad.
 • Garanderen van een leerkracht voor elke klas.
 • Het Eco-Schools label bekomen: duurzame kantine, afvalvermindering, schooltransport, enz.
 • Ervoor zorgen dat het onderwijzend personeel bij- en nascholing krijgt.
 • Het leren van een tweede taal bevorderen door middel van uitwisseling tussen de twee afdelingen van de gemeenteschool.

Sport

 • Ondersteuning van de vrijwilligers in de clubs en sportieve verenigingen/
 • Ervoor zorgen dat de sportinfrastructuur in goede staat wordt gehouden.
 • Oprichting van een Sportraad-Conseil des sports en organisatie van regelmatige vergaderingen.
 • Creatie van een jogging- en fietsparcours doorheen de gemeente.

Senioren

 • Behoud van de reizen voor senioren twee keer per jaar.
 • Het Babelkot en de «Thé-dansants» opnieuw opstarten.
 • Oprichting van een Ouderenraad

Gezondheid

 • Preventiecampagnes uitvoeren in samenwerking met alle Linkebeekse actoren inzake gezondheid (voeding, verslaving...).
 • De thuiszorg door het OCMW versterken (ouderen, gehandicapten, enz.).
 • Voeren van sensibiliseringscampagnes over een gezonde levensstijl op onze scholen (met aandacht voor voeding, de risico’s van een zittend leven , enz.).

Jeugd

 • De aanleg van gemeentelijke speeltuinen heroverwegen/
 • De omkadering van kinderen binnen gemeentelijke activiteiten verbeteren.
 • Het heropstarten van het project voor een jeugdhuis binnen het toekomstige Huis der Verenigingen.

Sociale Actie - OCMW

 • Preventieve, verzachtende of curatieve bijstand verlenen met bijzondere aandacht voor de specifieke behoeften van eenoudergezinnen (financiële steun, voedselbanken, thuiszorg, budgettaire begeleiding, enz,)
 • Begeleiden van de integratie of herintegratie in het arbeidsproces in samenwerking met bestaande regionale diensten
 • In nauwe samenwerking tussen de gemeente en het OCMW elk initiatief tegen alle vormen van verslaving te ondersteunen en een gezondheidsbeleid bevorderen.
 • Het residentieel park van sociale woningen onderhouden en het aanbod van woningen met een bescheiden huurprijs vergroten.
 • Eenzaamheid actief bestrijden o.a. via het project voor sociale groentetuinen en de integratie van kinderen in verenigingen en sportclubs.
 • Voldoen aan de criteria van een gemeente die open staat voor asielzoekers en vluchtelingen.